Τεχνικός Ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα υγείας και ασφάλειας . Κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω έναν εργαζόμενου υποχρεούται  στην πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας. Σκοπός του τεχνικού ασφαλείας είναι να ελέγχει την ασφάλεια της επιχείρησης, τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων και να προτείνει μέτρα για την ασφάλεια τους.

Ειδικότερα

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εργαζόμενων
  • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων.
  • Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης
  • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:

Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)

Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)

Κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα)

Όπως ορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96, οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι εξής:

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, είτε γραπτώς είτε προφορικά, για ότι αφορά την σωστή υγιεινή, την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και την πρόληψη για την αποφυγή για των εργατικών ατυχημάτων.Έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις γραπτές υποδείξεις. Αυτό το βιβλίο, σελιδομετρείται και πρέπει να θεωρηθεί από την επιθεώρηση εργασίας. 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ότι έλαβε γνώση τις υποδείξεις που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το βιβλίο.Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, το προγραμματισμό, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.Έχει την υποχρέωση να εισάγει νέες παραγωγικές διαδικασίες.Προμηθεύει τα μέσα και τους εξοπλισμούς.Επιλέγει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας.Ο τεχνικός ασφαλείας επιλέγει και οργανώνει την παραγωγική διαδικασία.Διαμορφώνει τις θέσεις και διευθετεί το περιβάλλον εργασίας

Ο τεχνικός ασφαλείας πραγματοποιεί τον έλεγχο της ασφάλειας των τεχνικών μέσων και των εγκαταστάσεων πριν αυτά λειτουργήσουν της ασφάλειας της διαδικασίας παραγωγής των μεθόδων εργασίας πριν αυτές εφαρμοστούν να προχωρήσουν στην επίβλεψη των μέτρων για την εξασφάλιση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον να προβλέπει και εφαρμόζει μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού χώρου, αφού ενημερώσει τους υπεύθυνους των τμημάτων και την εργοδοσία. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος/η να να παρακολουθεί και επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το εργασιακό περιβάλλον για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τηρούνται τα μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος. Να ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις στα μέτρα υγιεινής και της ασφάλειας. Να παρακολουθεί ότι γίνεται σωστά η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

Σε περίπτωση ατυχήματος να πραγματοποιεί την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος . Αφού πραγματοποιήσει την διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και στη συνέχεια να προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει και παρακολουθεί τις ασκήσεις για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεωνΝα εποπτεύει και να παρακολουθεί την εκτέλεση ασκήσεων συναγερμού ώστε να διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.Να κάνει εκτιμήσεις και μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων.Να παίρνει μέρος στην εκτίμηση των κινδύνων του επαγγέλματος.

Πρέπει να φροντίζει ότι οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής και της ασφάλειας τους εργασιακού περιβάλλοντος.Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τυχόν κινδύνους που απορρέουν από το επάγγελμα τους.Να συμβουλεύει τους εργαζόμενους για τα μέτρα πρόληψης για τους εργασιακούς κινδύνους.Να παίρνει μέρος στην κατάρτιση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Επίσης, πρέπει να φροντίζει ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα με τις δυνατότητες του για την προσωπική ασφάλεια και προσωπική υγεία. Ταυτόχρονα, ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων εργαζομένων. Ειδικά, των εργαζομένων που μπορεί να επηρεαστούν από τις πράξεις ή/και τις παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι υποδείξεις και η εκπαίδευση για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Call Now ButtonΚαλέστε τώρα!!!